Title: UNICEF Specific Call for Expression of Interest “Strengthening capacities, development and empowerment of Adolescents and Youth in Cahul and Ungheni regions" EN, RO.

UN tender

Reg. no.: UN Tender20/02172

Launch date: 19 November 2020, 15:29 (GMT+2:00)

Deadline: 07 December 2020, 18:00 (GMT+2:00)

Procurement method: UN Tender


Overview:

EN

The purpose of this Open Call for Expression of Interest is to identify eligible Civil Society Organisations (CSOs) for prospective partnerships supporting the delivery of the UNICEF implemented component of the EU4Moldova: Focal Regions programme on “Strengthening capacities, development and empowerment of Adolescents and Youth in Cahul and Ungheni regions". The maximum budget allocated for activities in both regions (Cahul and Ungheni), under this call for expression of interest is 154,000 EUR.

Eligible Civil Society Organisations (CSOs) are invited to submit proposals for partnership highlighting their relevant capacities, expertise, skills and ability to support the delivery of sought results for children as outlined in section 1.3 of the attached form.

Organisations that wish to participate in this Open Call for Expression of Interest are requested to send their submission by email with Subject clearly marked “CSO Open Call for Expression of Interest – Strengthening capacities, development and empowerment of Adolescents and Youth in Cahul and Ungheni regions” at the following email address: chisinau@unicef.org, or delivered in a sealed envelope clearly marked “CSO Open Call for Expression of Interest – “Strengthening capacities, development and empowerment of Adolescents and Youth in Cahul and Ungheni regions” at UNICEF Moldova, 131, “31 August 1989” Str., Chisinau, MD 2012, Republic of Moldova, not later than 7 December 2020.

Applications must be submitted in English.

Any requests for additional information should be addressed in writing by 30 November 2020 at the latest to Ana Perdivar, e-mail: aperdivar@unicef.org. UNICEF responses to any queries or clarification requests may be made available to all online at www.unicef.md before the deadline for submission of applications.

Applications will be assessed by an evaluation committee to identify CSOs that have the mandate, capacities and comparative advantage to support the achievement of results for children using criteria outlined in section 3 below. It should be noted that participation in this Open Call for Expression of Interest does not guarantee the CSO will be ultimately selected for a partnership with UNICEF. Selected NGOs will be invited to review and finalise partnership agreements in accordance with criteria outlined in section 3.4 of the form and applicable policy and procedures on partnership with CSOs.

Applicant CSOs will be informed of the outcome of their submissions by communication sent out to the email/postal address that is indicated in the CSO submission.

 

RO

Titlu: Apel pentru Propuneri de Proiecte UNICEF Moldova – Programul EU4Moldova: Regiuni-cheie privind „consolidarea capacităților, dezvoltării și împuternicirii adolescenților și tinerilor din Cahul și Ungheni”.

 

 

 

Prezentare generală:

 

Scopul acestei cereri deschise de exprimare a interesului este de a identifica organizații ale societății civile (OSC-uri) care să fie eligibile pentru potențiale parteneriate în sprijinul realizării componentei implementate de UNICEF din programul EU4Moldova: Regiuni-cheie privind „consolidarea capacităților, dezvoltării și împuternicirii adolescenților și tinerilor din Cahul și Ungheni”. Bugetul maxim alocat pentru activitățile din ambele regiuni (Cahul și Ungheni) din cadrul prezentei cereri de exprimare a interesului este de 154.000 EUR.

 

Organizațiile eligibile ale societății civile (OSC-uri) sunt invitate să prezinte propuneri de parteneriat care să evidențieze capacitățile, expertiza, abilitățile și competențele lor relevante pentru a sprijini obținerea rezultatelor pentru copii, prezentate în secțiunea 1.3 de mai jos.

Organizațiile care doresc să participe la această cerere deschisă de exprimare a interesului sunt rugate să transmită propunerile lor prin e-mail, cu subiectul în care să fie indicată clar mențiunea „OSC Cerere deschisă de exprimare a interesului – Consolidarea capacităților, dezvoltării și împuternicirii adolescenților și tinerilor din Cahul și Ungheni”, la următoarea adresă de e-mail:  

             chisinau@unicef.org

 sau să transmită propunerile într-un plic sigilat, pe care să fie indicată clar mențiunea „OSC Cerere deschisă de exprimare a interesului – Consolidarea capacităților, dezvoltării și împuternicirii adolescenților și tinerilor din Cahul și Ungheni”, la următoarea adresă:

 UNICEF Moldova

str. 31 August 1989, 131

Chișinău, MD 2012, Republica Moldova

 până la data de 7 decembrie 2020.

 

Cererile trebuie să fie depuse în limba engleză.

Toate solicitările pentru informații suplimentare trebuie să fie trimise în scris, cel târziu până la 30 noiembrie 2020, Anei Perdivar, e-mail: aperdivar@unicef.org. Răspunsurile UNICEF la orice întrebări sau clarificări solicitate vor fi disponibile online pentru toți pe www.unicef.md înainte de data limită pentru depunerea cererilor.

Cererile vor fi analizate de către o comisie de evaluare, în baza criteriilor indicate în secțiunea 3, pentru a identifica OSC-urile care au mandatul, capacitățile și avantajul comparativ de a susține atingerea rezultatelor pentru copii. Trebuie remarcat faptul că participarea la această cerere deschisă de exprimare a interesului nu garantează selectarea în cele din urmă a OSC-ului pentru un parteneriat cu UNICEF. ONG-urile selectate vor fi invitate să examineze și să finalizeze acordurile de parteneriat în conformitate cu criteriile indicate în secțiunea 3.4 de mai jos și cu politicile și procedurile care se aplică în cazul parteneriatului cu OSC-urile.

Despre rezultatul cererilor depuse OSC-urile solicitante vor fi informate printr-o înștiințare expediată la adresa de e-mail/poștală indicată în propunerea OSC-ului

Supporting documents:

Call for Expression of Interest_Development and Empowerment of Adolescents and Youth_EN.docx
Call for Expression of Interest_Development and Empowerment of Adolescents and Youth_EN.pdf
Call for Expression of Interest_Development and Empowerment of Adolescents and Youth__Rom.docx
Call for Expression of Interest_Development and Empowerment of Adolescents and Youth__Rom.pdf

UN Partner Agencies