Title: UNICEF Specific Call for Expression of Interest “Development of Education Services for Children and Adolescents in Cahul and Ungheni” EN, RO.

UN tender

Reg. no.: UN Tender20/02174

Launch date: 19 November 2020, 15:37 (GMT+2:00)

Deadline: 07 December 2020, 18:00 (GMT+2:00)

Procurement method: UN Tender


Overview:

EN

The purpose of this Open Call for Expression of Interest is to identify eligible Civil Society Organisations (CSOs) for prospective partnerships supporting the delivery of the UNICEF implemented component of the EU4Moldova: Focal Regions programme on “Development of Education Services for Children and Adolescents in Cahul and Ungheni”.

The maximum budget allocated for activities under this Call for Expression of Interest is 130,000 EUR.

 

Eligible Civil Society Organisations (CSOs) are invited to submit proposals for partnership highlighting their relevant capacities, expertise, skills and ability to support the delivery of sought specific results for children as outlined in section 1.3 below.

Organisations that wish to participate in this Open Call for Expression of Interest are requested to send their submission by email with Subject clearly marked “CSO Open Call for Expression of Interest – Development of Education Services for Children and Adolescents in Cahul and Ungheni regions” at the following email address:

    

             chisinau@unicef.org

 

or delivered in a sealed envelope clearly marked “CSO Open Call for Expression of Interest – Development of Education Services for Children and Adolescents in Cahul and Ungheni regions” at the following address:

 

UNICEF Moldova

131, “31 August 1989” Str.,

Chisinau, MD 2012, Republic of Moldova

 

not later than 7 December 2020.

 

Applications must be submitted in English.

Any requests for additional information should be addressed in writing before 30 November 2020 at the latest to Ana Perdivar, e-mail: aperdivar@unicef.org. UNICEF responses to any queries or clarification requests will be made available to all online www.unicef.md before the deadline for submission of applications.

 

Applications will be assessed by an evaluation committee to identify CSOs that have the mandate, capacities and comparative advantage to support the achievement of results for children using criteria outlined in section 3 below. It should be noted that participation in this Open Call for Expression of Interest does not guarantee the CSO will be ultimately selected for a partnership with UNICEF. Selected NGOs will be invited to review and finalise partnership agreements in accordance with criteria outlined in section 3.4 below and applicable policy and procedures on partnership with CSOs.

Applicant CSOs will be informed of the outcome of their submissions by communication sent out to the email/postal address that is indicated in the CSO submission.

 

RO

Titlu: Apel pentru Propuneri de Proiecte UNICEF Moldova - Programul EU4Moldova: regiuni-cheie „Dezvoltarea serviciilor educaționale pentru copii şi adolescenți în Cahul şi Ungheni”.

 

Prezentare generală:

 

Scopul acestei cereri deschise de exprimare a interesului este de a identifica organizații ale societății civile (OSC-uri) care să fie eligibile pentru potențiale parteneriate în sprijinul realizării componentei implementate de UNICEF din programul „EU4Moldova: regiuni-cheie”, şi anume „Dezvoltarea serviciilor educaţionale pentru copii şi adolescenţi în Cahul şi Ungheni”.

Bugetul maxim alocat pentru activitățile din cadrul prezentei cereri de exprimare a interesului este de 130.000 EUR.

 

Organizațiile eligibile ale societății civile (OSC-uri) sunt invitate să prezinte propuneri de parteneriat care să evidențieze capacitățile, expertiza, abilitățile și competențele lor relevante pentru a sprijini obținerea rezultatelor specifice pentru copii, prezentate în secțiunea 1.3 de mai jos.

Organizaţiile care doresc să participe la această cerere deschisă de exprimare a interesului sunt rugate să transmită propunerile lor prin e-mail, cu subiectul în care să fie indicată clar mențiunea „OSC Cerere deschisă de exprimare a interesului – Dezvoltarea serviciilor educaţionale pentru copii şi adolescenţi în Cahul şi Ungheni”, la următoarea adresă de e-mail:

    

             chisinau@unicef.org

 

sau să transmită propunerile într-un plic sigilat, pe care să fie indicată clar mențiunea „OSC Cerere deschisă de exprimare a interesului – Dezvoltarea serviciilor educaţionale pentru copii şi adolescenţi în Cahul şi Ungheni”, la următoarea adresă:

 

UNICEF Moldova

str. 31 August 1989, 131

Chișinău, MD 2012, Republica Moldova

 

până la data de 7 decembrie 2020.

 

Cererile trebuie să fie depuse în limba engleză.

Toate solicitările pentru informații suplimentare trebuie să fie trimise în scris, cel târziu până la 30 noiembrie 2020, Anei Perdivar, e-mail: aperdivar@unicef.org. Răspunsurile UNICEF la orice întrebări sau clarificări solicitate vor fi disponibile online pentru toți pe www.unicef.md înainte de data limită pentru depunerea cererilor.

 

Cererile vor fi analizate de către o comisie de evaluare, în baza criteriilor indicate în secţiunea 3, pentru a identifica OSC-urile care au mandatul, capacităţile și avantajul comparativ de a susţine atingerea rezultatelor pentru copii. Trebuie remarcat faptul că participarea la această cerere deschisă de exprimare a interesului nu garantează selectarea în cele din urmă a OSC-ului pentru un parteneriat cu UNICEF. ONG-urile selectate vor fi invitate să examineze și să finalizeze acordurile de parteneriat în conformitate cu criteriile indicate în secțiunea 3.4 de mai jos și cu politicile și procedurile care se aplică în cazul parteneriatului cu OSC-urile.

 

Despre rezultatul cererilor depuse OSC-urile solicitante vor fi informate printr-o înştiinţare expediată la adresa de e-mail/poștală indicată în propunerea OSC-ului.

 

 

Supporting documents:

Call for Expression of Interest_Development_of_EducationServices_for_Children_Adolescents_EN.docx
Call for Expression of Interest_Development_of_EducationServices_for_Children_Adolescents_EN.pdf
Call for Expression of Interest_Development_of_EducationServices_for_Children_Adolescents_Rom.docx
Call for Expression of Interest_Development_of_EducationServices_for_Children_Adolescents_Rom.pdf

UN Partner Agencies